Môn Toán Lớp 9 Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế $\left \{ {{\frac{y}{2}- \frac{x + y}{5} = 0,1} \atop {\frac{y}{5} – \frac{x – y}{2}

Question

Môn Toán Lớp 9 Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế
$\left \{ {{\frac{y}{2}- \frac{x + y}{5} = 0,1} \atop {\frac{y}{5} – \frac{x – y}{2} = 0,1 }} \right.$ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 17 phút 2023-01-01T08:15:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T08:16:29+00:00

  đáp án x=4;y=3

  $\left \{ {{5y-2(x+y)=1} \atop {2y-5(x-y)=1}} \right.$

  =>$\left \{ {{5y-2x-2y=1} \atop {2y-5x+5y=1}} \right.$

  =>$\left \{ {{3y-2x=1} \atop {7y-5x=1}} \right.$

  =>$\left \{ {{x=4} \atop {y=3}} \right.$

  0
  2023-01-01T08:17:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  $\begin{cases}\frac{y}{2}-\frac{x+y}{5}=0,1\\ \frac{y}{5}-\frac{x-y}{2}=0,1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}10\left(\frac{y}{2}-\frac{x+y}{5}\right)=10.0,1\\ 10\left(\frac{y}{5}-\frac{x-y}{2}\right)=10.0,1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}5y-2\left(x+y\right)=1\\2y-5\left(x-y\right)=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}5y-2x-2y=1\\2y-5x+5y=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}-2x+3y=1\\-5x+7y=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}-2x=1-3y\\-5x+7y=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1-3y}{-2}\\-5.\frac{1-3y}{-2}+7y=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1-3y}{-2}\\5.\frac{1-3y}{2}+7y=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1-3y}{-2}\\\frac{5-15y+14y}{2}=1\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}x=\frac{1-3y}{-2}\\5-y=2\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}x=4\\y=3\end{cases}$

  Vậy $\left( x;y \right)=\left( 4;3 \right)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )