Môn Toán Lớp 9 giúp mình bài 4,5,7 với mình cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 9 giúp mình bài 4,5,7 với mình cần gấp
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-minh-bai-4-5-7-voi-minh-can-gap

in progress 0
Allison 2 tháng 2022-03-29T03:39:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T03:41:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}4,\\
  a,\\
  \sqrt 5  – \sqrt {{{\left( {1 + \sqrt 5 } \right)}^2}}  = \sqrt 5  – \left| {1 + \sqrt 5 } \right| = \sqrt 5  – \left( {1 + \sqrt 5 } \right) =  – 1\\
  b,\\
  \sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 3 } \right)}^2}}  + \sqrt 3  = \left| {2 – \sqrt 3 } \right| + \sqrt 3  = 2 – \sqrt 3  + \sqrt 3  = 2\\
  c,\\
  \sqrt {{{\left( {\sqrt 7  – 3} \right)}^2}}  + \sqrt 7  = \left| {\sqrt 7  – 3} \right| + \sqrt 7  = \left( {3 – \sqrt 7 } \right) + \sqrt 7  = 3\\
  d,\\
  \sqrt {{{\left( {\sqrt 8  – 7} \right)}^2}}  + \sqrt 8  = \left| {\sqrt 8  – 7} \right| + \sqrt 8  = \left( {7 – \sqrt 8 } \right) + \sqrt 8  = 7\\
  e,\\
  \sqrt {{{\left( {\sqrt 2  – \sqrt 7 } \right)}^2}}  + \sqrt 2  = \left| {\sqrt 2  – \sqrt 7 } \right| + \sqrt 2  = \left( {\sqrt 7  – \sqrt 2 } \right) + \sqrt 2  = \sqrt 7 \\
  f,\\
  \sqrt {{{\left( {\sqrt {21}  – \sqrt {33} } \right)}^2}}  + \sqrt {33}  + \sqrt {21}  = \left| {\sqrt {21}  – \sqrt {33} } \right| + \sqrt {33}  + \sqrt {21} \\
   = \sqrt {33}  – \sqrt {21}  + \sqrt {33}  + \sqrt {21}  = 2\sqrt {33} \\
  5,\\
  a,\\
  11 + 6\sqrt 2  = 9 + 2.3.\sqrt 2  + 2 = {3^2} + 2.3.\sqrt 2  + {\sqrt 2 ^2} = {\left( {3 + \sqrt 2 } \right)^2}\\
  b,\\
  8 – 2\sqrt 7  = 7 – 2\sqrt 7  + 1 = {\sqrt 7 ^2} – 2.\sqrt 7 .1 + {1^2} = {\left( {\sqrt 7  – 1} \right)^2}\\
  c,\\
  28 – 10\sqrt 3  = 25 – 2.5.\sqrt 3  + 3 = {5^2} – 2.5.\sqrt 3  + {\sqrt 3 ^2} = {\left( {5 – \sqrt 3 } \right)^2}\\
  d,\\
  \sqrt {4 + 2\sqrt 3 }  – \sqrt {4 – 2\sqrt 3 }  = \sqrt {3 + 2.\sqrt 3  + 1}  – \sqrt {3 – 2\sqrt 3  + 1} \\
   = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  + 1} \right)}^2}}  – \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}^2}}  = \left( {\sqrt 3  + 1} \right) – \left( {\sqrt 3  – 1} \right) = 2\\
  e,\\
  \sqrt {8 + 2\sqrt {15} }  + \sqrt {8 – 2\sqrt {15} }  = \sqrt {5 + 2.\sqrt 5 .\sqrt 3  + 3}  + \sqrt {5 – 2.\sqrt 5 .\sqrt 3  + 3} \\
   = \sqrt {{{\left( {\sqrt 5  + \sqrt 3 } \right)}^2}}  + \sqrt {{{\left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right)}^2}}  = \left( {\sqrt 5  + \sqrt 3 } \right) + \left( {\sqrt 5  – \sqrt 3 } \right) = 2\sqrt 5 \\
  f,\\
  \sqrt {5 – 2\sqrt 6 }  – \sqrt {4 – 2\sqrt 3 }  = \sqrt {3 – 2.\sqrt 3 .\sqrt 2  + 2}  – \sqrt {3 – 2.\sqrt 3 .1 + 1} \\
   = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \right)}^2}}  – \sqrt {{{\left( {\sqrt 3  – 1} \right)}^2}}  = \left( {\sqrt 3  – \sqrt 2 } \right) – \left( {\sqrt 3  – 1} \right) = 1 – \sqrt 2 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )