Môn Vật Lý Lớp 10 Bài 1 Một lượng khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn ( nhiệt độ 0°c , áp suất 1atm thể tích 500cm3 ) . ( TT1 ) biến đổi trạng thái qua các

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Bài 1
Một lượng khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn ( nhiệt độ 0°c , áp suất 1atm thể tích 500cm3 ) . ( TT1 ) biến đổi trạng thái qua các quá trình sau :
– QT1 ( TT1 – TT2 ) : đẳng tích, áp suất tăng tới 2tm .
– QT2 ( TT2 – TT3 ) : nén đẳng nhiệt xuống thể tích còn 11,2 lít.
Tìm các thông số ở mỗi trạng thái
Bài 2
Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 lít, p1= 10P^5 Pa , nhiệt độ 27°C biến đổi liên tiếp qua hai quá trình :
– QT1 : đẳng nhiệt, áp suất tăng gấp 2 lần.
– QT2 : đẳng tích, nhiệt độ cuối cùng là 177°C .
Tìm áp suất cuối cùng của khối khí Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 4 tháng 2022-01-06T13:42:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T13:43:31+00:00

  Đáp án:

  Bài 1:

  \[TT1:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_1} = 273K\\
  {p_1} = 1atm\\
  {V_1} = 0,5l
  \end{array} \right.\]

  \[TT2:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_2} = 546K\\
  {p_2} = 2atm\\
  {V_2} = 0,5l
  \end{array} \right.\]

  \[TT3:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_3} = 546K\\
  {p_3} = \frac{5}{{56}}atm\\
  {V_3} = 11,2l
  \end{array} \right.\]

  Bài 2:

  \[{p_3} = {3.10^5}\]

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  \(\begin{array}{l}
  TT1:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_1} = 273K\\
  {p_1} = 1atm\\
  {V_1} = 0,5l
  \end{array} \right.\\
  QT1:\dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow \dfrac{1}{{273}} = \dfrac{2}{{{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = 546K\\
  TT2:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_2} = 546K\\
  {p_2} = 2atm\\
  {V_2} = 0,5l
  \end{array} \right.\\
  QT2:{p_2}{V_2} = {p_3}{V_3} \Rightarrow 2.0,5 = {p_3}.11,2 \Rightarrow {p_3} = \dfrac{5}{{56}}atm\\
  TT3:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_3} = 546K\\
  {p_3} = \frac{5}{{56}}atm\\
  {V_3} = 11,2l
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Bài 2:

  \(\begin{array}{l}
  TT1:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_1} = 300K\\
  {p_1} = {10^5}Pa\\
  {V_1} = 10l
  \end{array} \right.\\
  QT1:{p_1}{V_1} = {p_2}{V_2} \Rightarrow {10^5}.10 = {2.10^5}.{V_2} \Rightarrow {V_2} = 5l\\
  TT2:\left\{ \begin{array}{l}
  {T_2} = 300K\\
  {p_2} = {2.10^5}Pa\\
  {V_2} = 5l
  \end{array} \right.\\
  QT2:\dfrac{{{p_3}}}{{{T_3}}} = \dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow \dfrac{{{p_3}}}{{177 + 273}} = \dfrac{{{{2.10}^5}}}{{300}} \Rightarrow {p_3} = {3.10^5}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )