Môn Vật Lý Lớp 10 Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 36 km/h trong 5s đầu xe đi được quãng đường 55 m A tính gia tốc của xe B vận

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 36 km/h trong 5s đầu xe đi được quãng đường 55 m
A tính gia tốc của xe
B vận tốc của xe sau 3s
C quãng đường xe đi được sau 4s
D quãng đường xe đi được trong dây thứ 4
Giúp mình câu b,c,d với ạ☺️ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 11 phút 2022-07-29T08:44:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T08:45:42+00:00

  Đáp án:

  a)

  Đổi 36(km/h)=10(m/s)

  Gia tốc của xe là:

  `S=v_{0}.t+\frac{1}{2}.a.t^{2}`

  `=>55=10.5+\frac{1}{2}.a.5^{2}`

  `=>a=0,4` (m/`s^{2}`)

  b)

  Vận tốc của xe sau 3s là:

  `v=v_{0}+a.t=10+0,4.3=11,2` (m/s)

  c)

  Quãng đường xe đi được sau 4s là:

  `S_{4}=v_{0}.t+\frac{1}{2}.a.t^{2}`

  `S_{4}=10.4+\frac{1}{2}.0,4.4^{2}`

  `S_{4}=43,2(m)`

   d)

  Quãng đường xe đi được sau 3s là:

  `S_{3}=v_{0}.t+\frac{1}{2}.a.t^{2}`

  `S_{3}=10.3+\frac{1}{2}.0,4.3^{2}`

  `S_{3}=31,8(m)`

  Quãng đường xe đi được trong dây thứ 4 là:

  `∆S=S_{4}-S_{3}=43,2-31,8=11,4(m)`

  0
  2022-07-29T08:46:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $ v_{0}=36km/h=10m/s$

  Gia tốc của xe là

  $S=v_{0}t+\dfrac{1}{2}at^{2}$

  $⇒55=10.5+\dfrac{1}{2}.a.5^{2}$

  $⇒55=50+12,5a$

  $⇒12,5a=5$

  $⇒a=0,4m/s^{2}$

  b)Vận tốc của xe đi được 3s là

  $v=v_{0}+at=10+0,4.3=11,2m/s$

  c)Quãng đường đi được sau 4s là

  $S=v_{0}t+\dfrac{1}{2}at^{2}=10.4+\dfrac{1}{2}.0,4.4^{2}=43,2m$

  d)Quãng đường đi được giây thứ 4 là

  $ΔS=S_{4s}-S_{3s}=43,2-(10.3+\dfrac{1}{2}.0,4.3^{2})=11,4m$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )