Môn Vật Lý Lớp 6 câu1 a 1m=-dm=–cm=-…mm b 1m khối=-..dm khối =-..cm khối c 1m khối =-.lít=-…ml =-..cc d. 0,5kg=–

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 câu1
a 1m=….dm=……..cm=…….mm
b 1m khối=……dm khối =……cm khối
c 1m khối =…..lít=…….ml =……cc
d. 0,5kg=……..g
e. 2500g =………..kg
câu 2 a, Viết công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng ?
b, khối lượng riêng là gì ? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì ?Công thức tính khối lượng riêng?
c, trọng lượng riêng là gì?Đơn vị đo trọng lượng riêng là gì? công thước tính trọng lượng riêng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 9 tháng 2022-09-01T15:58:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T16:00:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 1m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

  b) 1m^3 = 1000 dm^3 = 1000000cm^3

  c) 1m^3 = 1000 l = 10000 ml = 100000 cc

  d) 0,5 kg = 500 g

  e) 2500 = 2,5 kg

  2a) P = 2m ; d = 10D

  b) Khối lượng của 1 m^3 một chất đc gọi là khối lượng riêng.

  Đ/v là kg/m^3

  C/t D = m/V

  c) TRọng lượng của 1 m^3 1 chất đc gọi là trọng lượng riêng

  Đ/v là N/m^3

  C/t là d = P/V

  0
  2022-09-01T16:00:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1

  1. 1m=10dm=100cm=1000mm

  2. \(1{m^3} = 1000l = 1000000ml = 1000000cc\)

  \(1{m^3} = 1000d{m^3} = 1000000c{m^3}\)

  3. 0,5kg=500g

  2500g=2,5kg

  Câu 2:

  1. P=10m

  2. Khối lượng riêng là khối lượng trên 1 đơn vị thể tích

  Đơn vị: kg/m3

  Công thức: \[D = \frac{m}{V}\]

  3. Trọng lượng riêng là trọng lượng trên 1 đơn vị thể tích

  Đơn vị: N/m3

  Công thức: \[d = \frac{P}{V}\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )